Thông báo

Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ cam kết triển khai hệ thống quản lý môi trường và xã hội

07/08/2023

Khởi xướng chính sách và khung bảo vệ môi trường & xã hội (MTXH) vào năm 2018, đến nay Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ vẫn luôn cam kết theo các chuẩn mực tốt và quy định của pháp luật, nhằm giải quyết các rủi ro về MTXH, giảm thiểu tác động bất lợi của các dự án hoặc hoạt động của doanh nghiệp lên con người và môi trường trong trường hợp không thể tránh khỏi.

Hệ thống Quản lý Môi trường và Xã hội (HTQL MTXH) là một phần trong hệ thống quản lý của một tổ chức. Đây là một quá trình liên tục, năng động, được khởi đầu và hỗ trợ thực hiện từ lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn với sự tham gia của các bên liên quan.

Theo đó, hệ thống này bao gồm các quy trình hướng dẫn thực hành để thực hiện các chính sách MTXH của tổ chức, đồng thời hướng dẫn nhân viên thực hiện một cách đồng bộ. HTQL MTXH giúp tổ chức đánh giá và kiểm soát các rủi ro MTXH và liên tục xem xét, điều chỉnh, cũng như cải tiến.

Theo đó, yêu cầu triển khai Hệ thống quản lý môi trường và xã hội tại Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ bao gồm những điểm chính sau đây:

 1. Các Bệnh Viện, Phòng Khám trong giai đoạn xây dựng và/hoặc sửa chữa, cải tạo phải thực hiện các công việc sau theo hướng dẫn chi tiết tại Sổ tay HTQL MTXH:
  • Lập kế hoạch và triển khai việc quản lý môi trường và xã hội trong giai đoạn xây dựng, sửa chữa, cải tạo bao gồm các rủi ro và tác động tiềm ẩn về:
   • Bụi
   • Tiếng ồn & độ rung
   • Nước
   • Chất thải
   • Nước thải
   • An toàn sức khỏe & nghề nghiệp
   • Sử dụng lao động
   • Lưu trữ và sử dụng các chất nguy hại
   • An toàn giao thông
   • Sự kiện khẩn cấp
  • Xây dựng và thực hiện kế hoạch tái định cư và kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số;
  • Quản lý nhà thầu và chuỗi cung ứng;
  • Các công việc khác theo Sổ tay HTQL MTXH được cập nhật tại từng thời điểm.
 2. Các Bệnh Viện, Phòng Khám được đưa vào hoạt động phải thực hiện các công việc sau theo hướng dẫn chi tiết tại Sổ tay HTQL MTXH:
  • Các chương trình quản lý sau sẽ cung cấp cho Bệnh viện, Phòng khám hướng dẫn về việc quản lý các rủi ro MTXH và các tác động liên quan trực tiếp đến hoạt động của Bệnh viện, Phòng khám:
   • Chất thải và chất thải nguy hại
   • Nước và năng lượng
   • Chất lượng không khí
   • Nước thải
   • Các chất phóng xạ và phơi nhiễm với bức xạ
   • An toàn và sức khỏe nghề nghiệp
   • An toàn và sức khỏe cộng đồng
   • Nhiễm trùng, mầm bệnh truyền qua đường máu và phơi nhiễm bệnh
   • Giao thông
   • An ninh
   • Người lao động Nhà thầu và chuỗi cung ứng
   • Nhà thầu và chuỗi cung ứng
  • Các công việc khác theo Sổ tay HTQL MTXH được cập nhật tại từng thời điểm.
 3. Tất cả các Bệnh Viện, Phòng Khám và Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ phải thực hiện các công việc sau theo hướng dẫn chi tiết tại Sổ tay HTQL MTXH:
  • Lập và thực hiện kế hoạch phòng ngừa và ứng phó khẩn cấp: xác định, chuẩn bị và ứng phó với các tình huống khẩn cấp và đột xuất (có thể lường trước để tránh) và trong trường hợp không thể tránh được các tác động và rủi ro bất lợi đối với môi trường, sức khỏe và an toàn của nhân viên và cộng đồng địa phương.
  • Giám sát và báo cáo:
   • Giám sát: Xây dựng và triển khai chương trình giám sát, theo đó chương trình giám sát này sẽ được thực hiện trong phạm vi HTQL MTXH.
   • Báo cáo: Duy trì cơ chế báo cáo kết quả hoạt động MTXH thường xuyên và hiệu quả cho Giám đốc điều hành Bệnh viện và Tổng Giám đốc Tập đoàn. Các báo cáo nội bộ về kết quả hoạt động MTXH.
  • Các công việc khác theo Sổ tay HTQL MTXH được cập nhật tại từng thời điểm.

Hệ thống quản lý môi trường và xã hội cùng các chính sách liên quan sẽ được Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ đánh giá định kỳ hàng năm hoặc trong trường hợp có cập nhật về Khung Bảo vệ MTXH.