Nhân viên Hoàn Mỹ tuyệt đối không được gợi ý hoặc được phép đòi hỏi quà tặng bất kể là hình thức gì dù là tiền hay hiện vật từ người bệnh, khách hàng, nhà cung cấp trong mọi trường hợp.

Hãy thông báo cho văn phòng Tập đoàn phụ trách Tuân thủ tất cả trường hợp vi phạm qua đường dây nóng [email protected] hoặc [email protected] để báo cáo hoặc được hỗ trợ. Ở Hoàn Mỹ, chúng tôi không chấp nhận tiêu cực dù là mức độ nào.