Varicella,Zoster,Or,Chickenpox,Virus,,3d,Illustration.,A,Herpes,Virus

06/09/2023

Người bệnh nên hạn chế ra ngoài nhằm tránh lây nhiễm cho người khác