13187512 – blisters caused by herpes zoster in the hand and arm of a child

24/08/2023

Bệnh thủy đậu có thể giảm nguy cơ lây nhiễm trong vòng 5 ngày sau khi xuất hiện lớp vảy đầu tiên