The beginning

18/08/2023

Thụ thai xảy ra khi trứng và tinh trùng kết hợp thành công trong ống dẫn trứng