Thời gian làm việc

 

Chiến Lược

Chúng tôi luôn tạo ra Giá trị và Phát triển bền vững dựa trên Năng lực cốt lõi và Thương hiệu sẵn có trong thị trường mục tiêu. Để hiện thực hóa chiến lược, chúng tôi sẽ:

Tối ưu hóa những tài sản hiện có
Mở rộng dịch vụ lân cận
Tìm kiếm những cơ hội mới
Đầu tư thỏa đáng vào phát triển nguồn nhân lực
Nâng cao chuẩn mực chăm sóc y tế theo định hướng JCI

 

 

 

Giá Trị Cốt Lõi

Mọi hoạt động và quyết định của chúng tôi đều dựa trên giá trị cốt lõi
Lợi ích của bệnh nhân
Sáng tạo và không ngừng hoàn thiện
Tinh thần trách nhiệm cao nhất
Tinh thần hợp tác
Liêm minh chính trực